Co robimy - Woda

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej (nr XII.125.2011 z dn.31.08.2011r.) i rozpoczęło swoją działalność od 1 października 2012r. Przedsiębiorstwo w ramach swojej działalności realizuje usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów dla ok 23 000 mieszkańców.


SUW w Brwinowie

Ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych teren działki przy ul. 11 Listopada 5 i studnie głębinowe, zlokalizowane na pobliskim terenie zieleni, z ostrzegawczymi tablicami „ujęcie wody”. Tak postrzegają brwinowską Stację Uzdatniania Wody mieszkańcy. Tymczasem działające tu urządzenia i systemy zapewniają im dostawę czystej wody i odbiór ścieków. Woda w Brwinowie jest czerpana z trzech studni czwartorzędowych, z głębokości ok. 60 m. SUW posiada dwie linie technologiczne.