Informacje - Windykacja

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób, w terminie i na konto określone na fakturze. Ponadto na fakturze widnieje informacja o wartości zaległości wg stanu na dzień wystawienia faktury, która jest traktowana jako upomnienie.

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM NA FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ


Procedura windykacyjna:

I etap - nieuregulowanie należności 30 dni od temrinu płatności skutkuje wysłaniem do Odbiorcy wezwania do zapłaty zaległej należności.
- nieuregulowanie należności za dwa pełne okresy obrachunkowe skutkuje wysłaniem do Odbiorcy zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

II etap - brak zapłaty należności w wyznaczonym na wezwaniu/zawiadomieniu terminie jest podstawą do:
• odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,
• skierowania do sądu wniosku o egzekucję należności.

ODCIĘCIE DOSTAWY WODY LUB ZAMKNIĘCIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO


Informację o zamiarze wstrzymania świadczenia usług, Spółka przekazuje Odbiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Odbiorca informowany jest o planowanym terminie odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody. Informacja taka przesyłana jest również do Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Wójta/Burmistrza , w terminie co najmniej 20 dni przed planowanym odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego.
Przywrócenie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi.
Wznowienie świadczenia usług następuje w ciągu 24 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody tj.: po uregulowaniu należności głównej, odsetek, kosztów windykacyjnych – środki muszą znajdować się na koncie bankowym Spółki.
Koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami Odbiorca, a składać się na nie mogą:
• koszty sądowe,
• koszty pełnomocnika procesowego,
• koszty egzekucji komorniczej.
Koszty windykacji mogą być nawet wielokrotnie wyższe od powstałego zadłużenia, dlatego w interesie Odbiorcy jest terminowe płacenie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

SKIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI


Uzyskany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli nie zostanie uregulowany przez Odbiorcę w przewidzianym terminie zostaje poddany egzekucji komorniczej.
Informujemy, że do celów powiadamiania Odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji, podany w umowie lub inny adres zgłoszony Spółce na piśmie.

Nie odebranie pod wskazanym adresem wysłanej korespondencji, uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.