Porady techniczne - Warunki montażu Podlicznika

Wodomierz dodatkowy "Podlicznik" służy do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej, czyli takiej która nie wpływa do kanalizacji miejskiej.

BPWiK Sp. z o.o. po złożeniu przez inwestora/właściciela nieruchomości z którym jest zawarta pisemna umowa,wniosku o zamontowanie podlicznika wyda:
- pisemną zgodę wraz z wytycznymi,
- w przypadku wątpliwości poprosi o uzupełnienie wniosku lub przeprowadzona zostanie wizja na nieruchomości,
- w przypadku braku zgody przygotuje pisemną odmowę wraz z wyjaśnieniem.

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza w BPWiK Sp. z o.o. przystosowanego do radiowego odczytu oraz ewentualną naprawą i ponowną legalizacją (co 5 lat) wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt. Natomiast koszt nakładki radiowej pozostaje po stronie BPWiK.

Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) art. 15 pkt. 3.

Podlicznik musi posiadać ważne świadectwo legalizacji (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441 z późn. zm. oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Nr 5, poz. 29 z późn. zm.).

Jeżeli wodomierz "podlicznik" nie jest urządzeniem legalizowanym lub jest uszkodzony, jego wskazania nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia zużycia wody, co znaczy że BPWiK nie będzie odliczać ilość wody bezpowrotnie zużytej od ilości odprowadzonych ścieków.

W przypadku powyższym, chcąc dalej korzystać z wody bezpowrotnie zużytej z odliczeniem od ilości odprowadzonych ścieków należy wymienić wodomierz na sprawny oraz posiadający ważną cechę legalizacyjną. Wymieniony wodomierz musi zostać zaplombowany przez BPWiK sp. z o.o., plombowanie wykonuje się po złożeniu zamówienia usługi dodatkowej plombowania podlicznika ewentualnie montażu podlicznika wraz z plombowaniem.

Aby wodomierz do wody bezpowrotnie zużytewj został zaplomboweany muszą zostać spełnione wymagania techniczne:
• podlicznik powinien być umieszczony wewnątrz budynku bezpośrednio na ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie nieruchomości,
• podejście do podlicznika powinno być przygotowane pod wodomierz Ø do 20 mm, L – 130 mm w układzie poziomym,
• niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy podlicznikiem a zewnętrznym zaworem czerpalnym,
• wodomierz dla wody bezpowrotnie zużytej bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (5 lat liczone od 1 stycznia roku następnego po roku produkcji wodomierza),
• dostęp do wodomierza przeznaczonego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej powinien być bezpieczny, zapewniający swobodne odczytywanie stanu wodomierza,
• zawór spustowy należy zamontować przed wodomierzem


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zamontowanie podlicznika pobierz