Aktualności - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BPWiK SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE w sprawie zanieczyszczenia wody na terenie osiedla mieszkaniowego „Twój Parzniew – Miasto Ogród II” w Parzniewie

           Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie ( dalej Spółka) – operator infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Brwinów oświadcza, że zanieczyszczenie wody w obrębie osiedla „Twój Parzniew Miasto Ogród II” w miejscowości Parzniew (dalej Osiedle), zostało w całości usunięte i w chwili obecnej woda jest w pełni zdatna do picia i używania do innych celów socjalno-bytowych przez mieszkańców.
Dodatkowo informujemy, że do zanieczyszczenia wody doszło na skutek działań na sieci wodociągowej osób trzecich, bez poinformowania Spółki i bez uzyskania zgody. Okoliczności zdarzenia wraz ze wskazaniem podstaw prawnych wszczęcia postępowania zostały zgłoszone organom ścigania. Sprawcy zanieczyszczenia zostaną ustaleni w toku postępowania karnego.

        Spółka pragnie jednocześnie raz jeszcze podkreślić, że przez wiele kolejnych dni sieć wodociągowa w okolicy zanieczyszczenia była czyszczona (płukana) codziennie, a woda pompowana przez stacje uzdatniania wody spełniała i spełnia obowiązujące normy, co potwierdzają badania zamieszczone na stronie internetowej Spółki.
Spółka deklaruje nadto, że wszelkie koszty poniesione w związku z czyszczeniem sieci wodociągowej i zwiększonym zużyciem wody nie będą obciążały mieszkańców. Zwiększone zużycie wody przez mieszkańców nie będzie też miało wpływu na wysokość opłat za wywóz nieczystości stałych (śmieci) z Osiedla - Spółka uwzględni ten fakt w informacji przekazywanej do Urzędu Gminy Brwinów, gdzie naliczane są opłaty.

             Na monity i korespondencję kierowaną do Spółki, w związku z powyższym zdarzeniem, pracownicy BPWiK sp. z o. o. z siedzibą w Brwinowie sukcesywnie odpowiadają. Informujemy również, że pracownicy Spółki są w ciągłym kontakcie z osobą reprezentującą firmę Integrum Management Sp. z o.o. – Zarządcę Osiedla, której przekazywane są pisemne informacje o sytuacji w zaopatrzeniu w wodę, jak również sukcesywnie uzyskiwane wyniki badań pobranych próbek wody do badania przez akredytowane laboratorium.

Dokumenty do pobrania:

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BPWiK SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE w sprawie zanieczyszczenia wody na terenie osiedla mieszkaniowego „Twój Parzniew – Miasto Ogród II” w Parzniewie pobierz