Informacje - Legalizacja Wodomierza

Co to jest legalizacja?

Na podstawie wskazań wodomierza naliczane są opłaty za zużycie wody i ścieków. Warto mieć pewność, że urządzenie działa prawidłowo. Dlatego co 5 lat każdy wodomierz musi przejść okresowy przegląd, to tzw. legalizacja wodomierza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach utworzonych na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jeśli urządzenie nie jest uszkodzone i poprawnie mierzy przepływ wody otrzymuje cechę legalizacyjną.

UWAGA! Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza, ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

• stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;
• uszkodzenia wodomierza;
• uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.


Wówczas należy wymienić lub naprawić urządzenia i ponownie zalegalizować wodomierz.

Legalizacja wodomierza, który jest własnością BPWiK.


BPWiK wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt legalizację wodomierzy głównych będących w eksploatacji Spółki.

Wodomierze główne zainstalowane na przyłączach wodociągowych są własnością BPWiK. Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje ważność cech legalizacji. W celu zapewnienia użytkowania jedynie wodomierzy z ważnymi cechami legalizacyjnymi, pracownicy BPWiK wymieniają wodomierze bez dodatkowych opłat zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wodomierza, kosztami wymiany obciążany jest Klient.


PAMIĘTAJ! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, BPWiK nie ma obowiązku instalowania wyłącznie nowych wodomierzy, czy też urządzeń ze stanem początkowym 0,00 m3.


Legalizacja wodomierza, który jest własnością Odbiorcy Usług.

W celu legalizacji wodomierza należy złożyc pismo do Biura BPWiK przy ul. T.W. Wislona 46 w Brwinowie o wymianę licznika dodatkowego ze względu na zbliżajace się przedawnienie legalizacji wodomierza dodatkowego.