O nas - Deklaracja dostępności

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BPWIK.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-30.


Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:


• część plików nie jest dostępnych cyfrowo (pliki wniosków i formularzy Word, pdf)
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• wersję kontrastową,
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
• widoczny fokus,
• wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Daniel Michalczyk, bpwik@bpwik.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 729 01 63 wew. 3.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie
ul. 11-go Listopada 5, 05-840 Brwinów


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku siedziby prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wind brak. Pomieszczenia obsługi klienta znajdują się na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy BPWiK służą pomocą w razie potrzeby.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja budynku umożliwia łatwe zaparkowanie w jego bezpośredniej bliskości wszystkim Klientom.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Pozostałe budynki BPWiK są obiektami technicznymi, w związku z powyższym obsługa interesantów odbywa się tylko w Siedzibie BPWiK.

Aplikacje Mobilne
Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.