O nas - Dane Spółki

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie
ul. 11-go Listopada 5, 05-840 Brwinów

NIP: 534-248-48-60
REGON 14592737400000
KRS nr: 0000410095
Zarejestrowany w XIV Wydział Gospodarczy KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 748 000,00 zł, z wyłącznym udziałem Gminy Brwinów.

tel. (0-22) 670-99-75
e-mail: bpwik@bpwik.pl

BPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie rozpoczęło swoją działalność 1 października 2012r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr XII.125.2011 w dniu 31 sierpnia 2011r.


Przedmiot Działalności Spółki:
1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
3) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
4) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
5) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
8) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (PKD 43.13.Z);
9) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);
10) ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z);
11) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
12) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);
13) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);
14) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);
15) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);
16) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
17) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
18) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);
19) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
20) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
21) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.22.Z);
22) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z);
23) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z);
24) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z);
25) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);

Obszar działalności:
- Brwinów,
- Domaniew,
- Domaniewek,
- Moszna,
- Kanie,
- Otrębusy,
- Koszajec,
- Kotowice,
- Krosna,
- Milęcin,
- Parzniew,
- Owczarnia,
- Żółwin.